•  

DooHealthy.com

RSS PRODUCT CONTACT 091-049-9727

ประโยชน์ของการเล่นกีฬาแชร์บอล

ประโยชน์ของการเล่นแชร์บอลการเล่นแชร์บอลทุกชนิดทุกประเภทมีประโยชน์ทั้งนั้น เพราะทำให้ผู้เล่นได้รับประโยชน์ทางด้านร่างกาย จิตใจ

 

อารมณ์ และสังคม กีฬาแชร์บอลจึงเป็นกีฬาอีกประเภทหนึ่งที่ทำให้ผู้เล่นได้รับประโยชน์ด้านอื่น อีกดังนี้

1. ทักษะพื้นฐานต่างๆ จากการฝึกและการเล่นแชร์บอล สามารถนำไปประยุกต์ใช้เล่นกับกีฬาชนิดอื่นได้

2. ช่วยส่งเสริมให้ผู้เล่นเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

3. ทำให้ผู้เล่นเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

4. ทำให้ผู้เล่นมีความคล่องแคล่ว ว่องไว และมีความอดทนเป็นอย่างดี

5. ทำให้ผู้เล่นมีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น

6.ทำให้ผู้เล่นเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน

7. ช่วยส่งเสริมให้ผู้เล่นมีจิตใจหนักแน่น สามารถควบคุมอารมณ์ได้อย่างยิ่งขึ้น

8. นำความรู้และทักษะ ต่าง ๆ ไปเล่นเพื่อออกกำลังกายและเพื่อสุขภาพในเวลาว่างได้

9.เป็นสื่อกลางก่อให้เกิดสังคม ความสามัคคีในหมู่คณะ และรู้จักการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Career

อาชีพเสริมทำเงินหรือเป็นรายได้เสริมจากงานประจำ More...

Products

ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามระดับโลกด้วยรางวัล More...

Contact

Tel: 081-845-3115 แนะนำสินค้าชั้นนำได้อย่างตรงจุด More...

Twitterสำนักงานบัญชี

Latest Posts

Like BoxYou are here: บทความสุขภาพ การออกกำลังกาย การเล่นกีฬา ประโยชน์ของการเล่นกีฬาแชร์บอล